พันธกิจ

1. เป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และการลงทุนทางการเงินต่างๆ
2. ช่วยให้ลูกค้ารายใหม่และผู้อื่น รู้จักวิธีการหารายได้ด้วยตนเองผ่านทางโลกดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ก้าวไปสู่การพัฒนาการให้บริการด้านการลงทุนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้นตามยุคสมัย
4. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการดูแลเอาใจใส่ และการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง
5. ขยายการพัฒนาธุรกิจจากในประเทศสู่นอกประเทศ เพื่อสร้างสังคมของประชากรโลกอย่างยั่งยืน